domingo, agosto 05, 2007

पिकेनो pensamento

आ बम dizer, só वेमोस à-नोस्सा-वोलता ओ कुए já सोमोस।
परेस-मे कुए तोदास अस फोर्मस दो मुन्दो, são १ रेफ़्लेक्षो डॉस सेउस सेरेस व्वोस। उमा Ilusão डॉस सेंतिदोस।
आ रेअल+इददे é ओउत्र॥ ए, está अकुई, मेस्मो à फ्रेंते डॉस नोस्सोस ओल्होस।
मस।- कुंतोस ओल्होस प्रेसिसमोस परा आ एन्क्षेर्गर्? २? २०? २००? २०००? २००००००००एत्क् ?.....
(मह्डिया-२०७०?)

Sem comentários: